Spring til indhold

Vedtægter

§ 1.     Foreningens navn er Vejgaard Gymnastikforening (VG) med hjemsted i Aalborg kommune.

§ 2.     Foreningens formål er; ved gymnastik og anden kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.     Foreningen er tilsluttet DGI-Nordjylland

§ 4.     stk. 1      Børn og voksne kan optages som aktive medlemmer såfremt de betaler kontingent.

          stk. 2      Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5.     stk. 1      Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. 4 bestyrelsesmedlemmer
 5. 2 suppleanter

             stk. 2     Til generalforsamlingen kan der træffes afgørelse om ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer.

             Stk. 3     Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

                            Formand i ulige år, kasserer i lige år.

                             Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 3 i lige år og 2 i ulige år.

                             Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Valg af suppleanter sker hvert år.

             stk. 4      Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand.

             stk. 5      Valgbare er alle over 18 år.

             Stk. 6     Afgående bestyrelsesmedlemmer træder først ud af bestyrelsen i april. Bestyrelsesmedlemmer sidder i en periode på 26 måneder, og suppleanter sidder i en periode på 14 måneder.

             Stk. 7     Ulønnede frivillig:

                            Instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere godtgøres efter SKATs gældende regler for skattefri omkostningsgodtgørelse. Vejgaard Gymnastikforening kompenserer de ulønnede instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere for udgifter afholdt på vegne af foreningen. Den skattefri godtgørelse udbetales i maj og december i hvert kalenderår og sker jf. gældende regler fra SKAT. 

                            Der udfærdiges aftaledokument til alle ulønnede instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere. Med beskrivelse af deres funktion samt hold.

                            Lønnede:

                            Instruktører aflønnes med en grundløn på 130 kr./timen. Hertil kan der aftales individuelt tillæg afhængig af kompetencer, dog max 20 kr.

                            Hjælpeinstruktører aflønnes med 40kr./timen

                            Hjælpere aflønnes med 25 kr./timen

                            Foreningens årlige arrangementer samt foreningens lokal- og alle DGI-opvisninger som holdene deltager i, er inkluderet i timesatsen. Desuden afregnes skattefri kompensation jf. skat, herunder KM, kostpenge og diæter/logi.

                            For de lønnede instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere bliver Vejgaard Gymnastikforening arbejdsgiver og der skal dermed udarbejdes og underskrives kontrakt. Lønnede instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere følger de til enhver tid gældende regler fra SKAT.

                            Alle frivillige i foreningen har mulighed for at vælge om de vil være ulønnet og frivillig eller lønnet, dog skal den enkelte altid vejledes grundigt af bestyrelsen forud for beslutningen.                   

             Stk. 8     Frivillige i Vejgaard Gymnastikforening er fritaget for kontingentbetaling, dette er også gældende for de frivillige som hjælper til ved foreningens arrangementer. Alle med frikontingent skal betale det fulde beløb for dragt, håndredskab, gebyr til stævner og konkurrencer. DGI-forårsopvisninger undtaget.

             Stk. 9     Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter godtgøres med kr. 3000 pr. sæson

§ 6.     stk. 1     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, for foreningen indgående forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

             stk. 2     Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtigelsen.

             stk. 3     Foreningens medlemmer her ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7.     stk. 1     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved en skriftlig meddelelse eller annoncering.

             stk. 2     Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før varslet dato for generalforsamling.

             stk. 3      Kun fremmødte medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen.

             stk. 4      På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræver forslag om ændring af bestyrelsens beslutning angående udelukkelse af et medlem, samt vedtægtsændringer, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

             stk. 5      Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 8.     stk. 1     Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Indtil dirigenten er valgt ledes mødet af bestyrelsen.

             stk. 2      Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det fortløbende år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5.
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

§ 9.     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 10.   Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 11.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12.   Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13.   Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes og arkiveres elektronisk senest ved næste møde.

§ 14.   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.   stk. 1     Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmet herfor. (se indkaldelse § 9.).

             stk. 2      I tilfælde af opløsning tilfalder eventuel formue DGI-Nordjylland.

*Vedtægtsændringer foretaget af § 3. § 15. stk. 2, på generalforsamlingen d. 27. januar 1993

**Vedtægtsændringer foretaget af §5, stk. 6, 7, 8, 9 på generalforsamling d. 16. januar 2018

***Vedtægtsændringer foretaget af §5, stk. 7, 8 og 9 samt §13 på generalforsamling d. 4. februar 2020

****Vedtægtsændringer foretaget af §5, stk. 7 (ændring af ordlyd) på generalforsamling d. 8. februar 2022